Správy a oznamy občianskeho združenia majiteľov hausbótov (ZMH) Odbor starostlivosti o životného prostredie  (Okresný úrad Bratislava)

Adresa : Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Úradné hodiny:       Úradné hodiny podateľne:

Pondelok:     8:00 - 15:00     Pondelok:     8:00 - 15:00

Utorok:         8:00 - 15:00     Utorok:     8:00 - 15:00

Streda:         8:00 - 17:00     Streda:     8:00 - 17:00

Štvrtok:        8:00 - 15:00     Štvrtok:     8:00 - 15:00

Piatok:          8:00 - 14:00     Piatok:     8:00 - 14:00    

sekretariát, Telefón 09610/46 602

Správne konania : Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a krajiny (§2 ods. 1), a ktoré podalo po 1. 12. 2011 predbežnú písomnú žiadosť na orgán ochrany prírody a krajiny OÚŽP v Bratislave o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 408/2011 Z. z. alebo písomnú žiadosť o upovedomovanie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení účinnom do 30. 11. 2011, môže doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, alebo elektronicky na adresu: info@ba.ouzp.sk alebo faxom na číslo: 02 / 603 01 758 v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem (kalendárnych) dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.Zaslanie emailu.


    Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.


Nepôvodný druh je v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) taký druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu, ako aj mimo areálu v rámci svojho prirodzeného rozptylového potenciálu; za nepôvodný druh sa považuje aj kríženec jedincov pôvodného druhu a nepôvodného druhu (§ 2 ods. 2 písm. q/ zákona).Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany zakázané rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov. V územiach s 1. a 2. stupňom ochrany je možné rozširovanienepôvodného druhu rastliny alebo živočícha za hranicami zastavaného územia obce len na základe súhlasu MŽP SR (§ 12 písm. b/ zákona). Tento súhlas sa nevyžaduje na tie druhy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., na druhy uvedené v schválenom lesnom hospodárskom pláne alebo na druhy pestované v poľnohospodárskych kultúrach.Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce, ustanovuje príloha č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z..Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce (t.j. v územiach s 1. a 2. stupňom ochrany):

rastliny:

    pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)

    gaštan jedlý (Castanea sativa)

    orech kráľovský (Juglans regia)

    moruša biela (Morus alba)

    moruša čierna (Morus nigra)

živočíchy:

    pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)

    sivoň potočný (Salvelinus fontinalis)

    amur biely (Ctenopharyngodon idella)

    bažant poľovný/bažant obyčajný (Phasianus colchicus)

    bažant kráľovský (Syrmaticus reevesii)

    morka divá (Meleagris gallopavo)

    muflón lesný (Ovis aries /musimon, ammon/) v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom 1)

    daniel škvrnitý (Dama dama) v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom 1)

    Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť.

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj odstraňovanie inváznych druhov. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je zakázané invázne druhy dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu (§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu (§ 7 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanovuje príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V záujme zachovania priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov, ktoré nie sú chránenými živočíchmi, možno pre tieto druhy ustanoviť vybrané podmienky druhovej ochrany (§ 37 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Zoznam vybraných druhov živočíchov a vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich vrátane ich územnej a časovej doby platnosti ustanovila vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. (§ 10 vyhlášky, príloha č. 9).

POUŽÍVATELIA CESTY K JAROVECKÉMU RAMENU ,PRISPEJTE NA OPRAVU CESTY POTREBUJE TO!

INFO BUFET U KAPITÁNA MODRO-BIELY HNEĎ PRI CESTE !

Email ZMH 

Menu